Ring til os på 21 75 13 77

Uddannelse i Detailhandel

Forlaget Ludox er et unikt specialforlag, der de sidste mere end 30 år har udgivet og solgt mere end 50.000 uddannelsesbøger målrettet mod detail- og servicebranchen i Danmark.

Læs om bogen “uddannelse i detailhandel”

Bogen er nyudviklet på baggrund af indhold og krav i den seneste revision af detailuddannelserne – salgsassistent- og butiksmedhjælperuddannelsen, hvor butikskonceptet har fået en helt central rolle.

Det er helt afgørende for succes i detailhandlen, at butikselever og medarbej- dere forstår butikskonceptets centrale betydning for den daglig drift af butik- ker. Indholdet i bogen er derfor opbygget med udgangspunkt i strukturen i butikskoncepter og med særlig fokus på den praktiske anvendelse af butiks- konceptet i butikkerne. Bogens opbygning sikrer, at den kan anvendes til ud- dannelse inden for alle detailbrancher.

Bogen indeholder ud over kapitlet om opbygning og brug af butikskonceptet yderligere tre hovedkapitler. Disse tre kapitler indeholder en række teorier og værktøjer, som både butikseleven og -medarbejderen skal kunne anvende i praksis i forbindelse med løsning af arbejdsopgaver i butikken.

De tre kapitler er opdelt i teorier og værktøjer til brug i forbindelse med plan- lægning og gennemførelse af butikkens daglige drift. I kapitlet ”Salg” er der fokus på forbrugerbehov, købsadfærd, butiksindretning og layout samt bu- tikstyper i Danmark. Bemærk at salget i butikken, herunder valget mellem selvbetjening og personligt salg, er styret af det valgte butikskoncept.

Bogens hjemmside

I kapitlet ”Branche og Produkt” er centrale emner opbygning af butikkens varesortiment, prisfastsættelse af varer, den daglige varehåndtering og leve- randørvalg igen valgt ud fra butikskonceptet.

I kapitlet ”Drift” er fokus rettet mod butikkens økonomi med emner som salgsovervågning, bruttoavance, moms, regnskab, budget, optimering af va- relager, nøgletal, regnskabsanalyse og vurdering af leverandørtilbud. I for- bindelse med kapitlet ”Drift” er det igen butikskonceptet, der definerer de økonomiske mål, som butikken skal opfylde både med hensyn til salg, stør- relsen af driftsomkostninger og nettoindtjening.

I forbindelse med de enkelte kapitler i bogen er der en række opgaver, som sikrer, at du har forstået de teorier og værktøjer, du skal anvende i butikken. Bogen har efter hvert kapitel et oplæg til, hvad der kan være relevant at ind- drage i din fagprøve, som du skal udarbejde sidst i uddannelsesforløbet. Vi slutter bogen af med en detaljeret vejledning i skrivning af fagprøven.